Nemovitosti v nabídce

  Slovníček realitních pojmů

  HYPOTÉKA:

  Účelem hypotéky je zajištění financí pro:

  • Koupě, výstavba, přestavba či rekonstrukce nemovitostí na území ČR
  • Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí
  • Financování nákladů na zhodnocení nemovitostí
  • Refinancování závazků

   Hypotéka, přesněji hypotéční úvěr představuje jeden z nejvyužívanějších finančních produktů v naší zemi. Jde o nejsnazší a nejdostupnější způsob financování nemovitosti a nejen té.

  Hypoteční úvěr je jakýkoliv úvěr zajištěný nemovitostí. U klasického hypotečního úvěru je nutné bance doložit záměr vynaložení prostředků, které musí být spojené s bydlením. Jedná se o nákup či vylepšení stávajícího bydlení, nákup pozemku, který je stavební parcelou. Navíc lze hypotékou využít i vypořádání dědictví, kdy jeden z dědiců tímto způsobem může vyplatit druhého.

  AKONTACE:

  Částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové výši úvěru.

  ANUITA:

  Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

  ANUITNÍ SPLÁCENÍ:

  Způsob splácení hypotéčního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí z jistiny a z úroku. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

  DOBA SPLATNOSTI:

  Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky.

  FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY

  Vyjadřuje platnost úrokové sazby respektive frekvenci její změny. Při změně fixace se mění úroková sazba k výročí a platí dle výběru klienta 1–3–5–10 let.

  INKASO:

  Jeden z nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (klienta).

  JISTINA:

  Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

  LIST VLASTNICTVÍ:

  Úřední doklad vystavený katastrálním úřadem, či na pobočkách POŠTY, který deklaruje vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí.

  MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA:

  Splátka mimo řádný splátkový kalendář. Zpravidla větší splátka než řádná, kterou zaplatí dlužník (klient).

  NEMOVITOST:

  Nemovitost je pozemek, nebo stavba spojená se zemí pevným základem. Může to být také byt nebo nebytový prostor.

  ODHAD NEMOVITOSTI:

  Zajištění hodnoty majetku. Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeje nemovitostí v osobním vlastnictví.

  OCENĚNÍ NEMOVITOSTI:

  Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

  OBVYKLÁ CENA SOUČASNÁ:

  Cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností na trhu, přechodné zhoršení životního prostředí, důsledky přírodních sil nebo kalamit.

  Obvyklá cena je stanovena finanční institucí na základě obvyklé odhadní ceny nemovitosti zpracovanou odhadcem společnosti.

  PRIBOR:

  PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates ) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit, vypočítané na základě kotací vybraných bank ( dále jen „referenční banky “). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standartním objemu standartní protistraně.

  ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Hospodářských novinách a prostřednictvím agentur REUTERS, TELERATE a BLOOMBERG a na svých internetových stránkách – www.cnb.cz

  PROHLÁŠENÍ ÚVĚRU ZA SPLATNÝ:

  Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek

   
  Copyright © Polyweb 2012 - 2020